معرفی دفترطرح وبرنامه وبودجه:

این قسمت یکی از زیرمجموعه های معاونت پژوهشی وفن آوری دانشگاه می باشد که وظیفه پیش بینی وعملکرد بودجه دانشگاه وتجزیه وتحلیل آن را به عهده دارد....