اهداف و برنامه ریزی:

دفتر طرح وبرنامه را می توان از نظر اهداف وبرنامه ریزی به سه قسمت تقسیم کرد:

الف)طرح وبرنامه

ب)ارزیابی ونظارت

ج)بودجه دانشگاه وبودجه پژوهشی

که هرقسمت شامل استراتژی، سیاست ها و برنامه ها ،و الزامات می باشد:

الف)طرح وبرنامه:

-         استراتژی:حرکت در جهت توسعه بر مبنای برنامه راهبردی دانشگاه

-         سیاست ها برنامه ها:

             1- بازنگری وپایش برنامه راهبردی دانشگاه(برنامه پنج ساله وچشم انداز1404)

             2- تنظیم وابلاغ سند برنامه راهبردی استانی واحدهای دانشگاهی

             3- برگزاری دوره مجازی تفکر استراتژیک برای روسای واحدهای دانشگاهی                        

  -  الزامات :

              1-استفاده ازفرصت های موجود وبالقوه در عرصه های مختلف علمی واجتماعی

             2- برطرف کردن تهدیدهای موجود ومقابله با تهدیدهای بالقوه

             3- برطرف کردن ضعف ها وتقویت قوت های دانشگاه در زمینه های مختلف

            4- برخورداری از رشد کمی وکیفی معقول ومتوازن درتمام حوزه های دانشگاه

            5- شکل گیری تفکر استراتژیک در مدیران ارشد دانشگاه

            6- نهادینه شدن فرهنگ برنامه ریزی وپایبندی به آن درتمام سطوح دانشگاه

 

ب) ارزیابی ونظارت:

    - استراتژی: نظارت کارآمد بر اجرا وپایش برنامه راهبردی وهمچنین عملکرد بودجه دانشگاه در جهت افزایش بهره وری

   - سیاست ها وبرنامه ها:

                        1- نظارت برعملکرد برنامه وبودجه واحدهای دانشگاهی

                    2- ارزیابی ورتبه بندی واحدهای دانشگاهی با رویکرد ایجاد فضای رقابتی

                    3- بررسی وتنظیم گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه دانشگاه

                    4- برنامه ریزی برای حضور وارتقای جایگاه واحدهای دانشگاهی در رتبه بندی های بین المللی

-         الزامات: استقرار وتداوم نظام سنجش و ارزیابی برای کسب جایگاه مطلوب تر دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی

 

ج) بودجه دانشگاه و بودجه پژوهشی:

                - استراتژی: مصرف بهینه بودجه در راستای اهداف برنامه راهبردی و توسعه منابع درآمدی (غیرازشهریه)

               - سیاست ها وبرنامه ها :

                     1- پیگیری واجرای طرح متنوع سازی منابع درآمدی(غیرازشهریه)دانشگاه

                     2- تجزیه وتحلیل عملکرد بودجه سال 1390

                     3- پیش بینی و تلفیق بودجه سال 1391

                     4- حسابرسی بودجه پژوهشی سال 1389 با رویکرد مصرف متوازن و بهینه آن و جذب حداکثری اعتبارات پژوهشی

                     5- پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات صندوق پژوهشی سازمان مرکزی                          

 

             - الزامات: افزایش سهم منابع درآمدی (غیرازشهریه) در بودجه دانشگاه(به ویژه دراعتبارات پژوهشی)