مراکز سمعی وبصری

قاآنی شمالی   مرکز سمعی وبصری خوارزمی

قاآنی جنوبی مرکز سمعی وبصری

دانشکده دندانپزشکی  مرکز سمعی وبصری

دانشکده مهندسی پردیس مرکز سمعی وبصری

دانشکده علوم انسانی پردیس مرکز سمعی وبصری

دانشکده اقتصاد ومدیریت مرکز سمعی وبصری

دانشکده کشاورزی  مرکز سمعی وبصری

دانشکده علوم پایه  سالن همایش امام خمینی ( ر )

دانشکده علوم پایه مرکز سمعی وبصری دکتر حسابی

دانشکده مهندسی صدرا   سالن همایش صدرا

دانشکده مهندسی صدرا شهید آوینی