مسئول سمعی وبصری ، مسئول انجمنهای علمی ادبی

نام : محمد حسین

نام خانوادگی : عطار

مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق

عنوان پست سازمانی : مسئول سمعی وبصری ، مسئول انجمنهای علمی ادبی باحفظ سمت

تاریخ استخدام : 7/1/73

نوع استخدام : رسمی

سوابق اجرائی :

1-کارشناس روابط عمومی واحد یاسوج

2- قائم مقام معاون آموزشی ومدیر آموزش واحد یاسوج

3- مسئول امور اداری وآموزشی مجتمع آموزشی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی در شهر صدرا

4- مدیر اموراداری واحد شیراز

5- مدیر آموزش

6- رئیس اداره تدارکات

7- مدیر امور دانشجوئی

8- مدیر روا بط  عمومی ورئیس خبرگزاری آنا وایسکانیوز ، مسئول انجمنهای علمی وادبی با حفظ سمت