انجمنهای علمی وادبی :

1-     انجمن علمی معماری

2-     انجمن علمی نمایش

3-     انجمن علمی موسیقی

4-     انجمن علمی نقاشی  

5-     انجمن علمی حقوق

6-      انجمن علمی علوم سیاسی

7-     انجمن علمی زبان انگلیسی

8-     انجمن علمی کتابداری

9-     انجمن علمی زبان وادبیات عربی

10- انجمن علمی وادبی زبان وادبیات فار سی

11- انجمن علمی مهندسی صنایع

12- انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

13- انجمن علمی مهندسی شیمی

14- انجمن علمی مهندسی نفت

15- انجمن علمی پلیمر

16- انجمن علمی فیزیک

17- انجمن شیمی کاربردی

18- انجمن علمی زمین شناسی

19- انجمن علمی جغرافیا

20- انجمن علمی مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )

21- انجمن علمی مدیریت

22- انجمن علمی اقتصاد

23- انجمن علمی مهندسی آب

24- انجمن علمی علوم باغبانی

25- انجمن علمی خاکشناسی

26 - انجمن علمی گیاهپزشکی