مجلات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مجلاتی که تاکنون چاپ شده است
مجله گستره رياضي: علمي پژوهشي،
 ISC SID  ( لينك به سايت مجله )

 

مجله گياه پزشكي: علمي پژوهشي،  SID ( لينك به سايت مجله )

مجلات جدید 

مجله مطالعات اقتصادي ( لينك به سايت مجله )


مجله مطالعات يادگيري و آموزش زبان ( لينك به سايت مجله )