شیوه آدرس دهی در مقالات علمی1393-7-7

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

معرفی محل خدمت فرد در آدرس دهی مقاله(اعم از مجلات علمی،کتاب ها،همایش ها و کنگره ها )بر اساس بخشنامه 299920/73 به تاریخ 9/9/92 به طور صحیح و بدون هیچ تغییری در کلیه مقاله های علمی به صورت قالب های زیر انجام شود:

آدرس  در مقـالات انگلیـسی:(Affiliation)

Department of Agricultural Management, College of Agriculture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

آدرس در مقـالات فـارسـی :(Affiliation)

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم کشاورزی، شیراز، ایران

توجه: به کار بردن واژه (campus) یا هر کلمه ای از این نوع به جای (Branch) ممنوع است.