معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


 با تلاش دفتر فناوري اطلاعات وارتباطات پرتال دانشگاه آزاد اسلامي شيراز راه اندازي گرديد .