فرم هاي  دستورالعمل  نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

 


پرداخت حق الزحمه ی استادان راهنما و مشاور پایان نامه ی دکتری تخصصی (یک چهارم نخست)


پرداخت حق الزحمه ی اعضای هیأت داوران جلسه ی دفاع از رساله ی دکتری تخصصی (یک چهارم دوم)پرداخت حق الزحمه ی استادان راهنما و مشاور رساله ی دکتری تخصصی (یک دوم پایانی)پرداخت حق الزحمه استادان راهنما و مشاور پایان نامه ی کارشناسی ارشد / دکتری حرفه ای (یک دوم پایانی) (فرم شماره 3(35)


پرداخت حق الزحمه استادان راهنما و مشاور پایان نامه ی کارشناسی ارشد / دکتری حرفه ای (یک چهارم نخست) (فرم شماره 1(35)پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت داوران جلسه ی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتری حرفه ای (یک چهارم دوم) (فرم شماره 2(35)


 
ارزیابی مدیریت پژوهش رساله ی دکتری تخصصی (فرم شماره 5)


عدم امکان ارائه ی دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای (فرم شماره 4(93-32)


عدم امکان ارائه ی دستاوردهای پژوهشی برگرفته از رساله دکتری تخصصی (فرم شماره 7(93-32)

 
تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 3(93-31)

ارزشیابی جلسه ی دفاع رساله دکتری تخصصی (فرم شماره 6(93-30)


ارزشیابی جلسه ی دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد / دکتری (فرم شماره 2 (93-30)


فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ایفرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری)فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری تخصصی

راهنماي نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رساله هاي دكتري


پروپزال كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي (فرم شماره 10 تا فرم شماره 17)

 
درخواست تصويب موضوع پايان نامه دكتراي تخصصي


ابلاغيه به اساتيد  (فرم شماره 18)

اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا (فرم شماره 20)


اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي(فرم شماره 21)


گزارش پيشرفت كار و مراجعه به استاد راهنما (فرم شماره 22)


شركت در جلسات دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم شماره 23)


دعوتنامه هيئت محترم داوران جلسه دفاع(فرم شماره 24)


عدم امكان ارائه مقاله (فرم شماره  87-32) 


صورتجلسه دفاع (فرم شماره 86-33)


صورتجلسه دفاع (فرم شماره 87-33)


اظهار نظر نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه  (فرم شماره 86-34)


اظهار نظر نماينده معاونت  پژوهشي دانشگاه (فرم شماره 87-34)


پرداخت حق الزحمه اساتيد (فرم شماره 35)


انجام اصلاحات پايان نامه (فرم شماره 40)


تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم شماره 41)


تاييديه پژوهشي جهت دريافت تسهيلات پژوهشي (فرم شماره 42)


فرم تمدید مهلت ارائه مقاله کارشناسی ارشد


تعهد نامه اصالت پایان نامه / رساله