شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        نمایش 4           مساحت(مترمربع) :63

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نمایش                           کارگردانی 1 - کارگردانی 2 - کارگردانی 3 - کارگردانی 4

                                                                        مبانی نمایشنامه عروسکی1 - مبانی نمایشنامه عروسکی2

 نمایشنامه های ایرانی

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                                عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

1

پروژکتورهای نمایشی

 

2

ویدیوپروژکتور

 

3

ویدیو ضبط و پخش cd

 

4

دوربین عکاسی

 

5

پراتیکاب

 

6

وسائل مورد نیاز