شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        نقاشی 2      مساحت(مترمربع) :45

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نقاشی                                       نقاشی 2

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :                                              عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :  

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

سه پایه نقاشی

ایرانی

2

 

نور پردازی ثابت

 

3

 

میز ترالی

 

4

 

نور پردازی متحرک

 

5

 

میز مدل

 

 

6

تخته شاسی

 

7

 

کمد نگهداری وسایل

 

 

8

وسایل مورد نیاز نقاشی