شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        نقاشی 1             مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نقاشی                                       نقاشی 1

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  یزدانی                                              عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :  کاردانی عمران    

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

سه پایه نقاشی

 

 

2

مولاژ اسکلت کامل انسان

 

3

 

میز ترالی

 

4

 

نور پردازی متحرک

 

5

 

وسایل مورد نیاز نقاشی

 

6

 

تخته شاسی

 

7

 

کمد نگهداری وسایل

 

8

 

میز مدل