شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        موسیقی 4        مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

موسیقی                                    موسیقی 4

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                     عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق     

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

تار باس

ایرانی

 

2

پیانو

ایرانی

 

3

سه تار

ایرانی

 

4

کمانچه

ایرانی

 

5

ویولن

ایرانی

6

 

رادیو  و ضبط

ایرانی

7

 

قیچک

ایرانی

 

8

ویالون

ایرانی

9

 

تنبک

ایرانی

 

10

سنتور

ایرانی