شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        موسیقی 3        مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

موسیقی                                    موسیقی 3

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                     عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق     

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

1

 

تار باس

ایرانی

 

2

پیانو

ایرانی

3

 

تار

ایرانی

4

 

کمانچه

ایرانی

 

5

کلار نیت

ایرانی

 

6

رباب

ایرانی

 

7

قیچک

ایرانی

8

 

ویالون

ایرانی

9

 

ویالو

ایرانی