شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        حجم       مساحت(مترمربع) :45

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نقاشی                                        حجم سازی نقاشی دیواری

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  یزدانی                                              عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   کاردانی عمران  

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

1

 

میز کار

 

2

کمد نگهداری وسایل

 

3

قفسه

 

4

وسایل وتجهیزات مربوطه