شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        چاپ             مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نقاشی                                         چاپ

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  یزدانی                                               عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   کاردانی عمران  

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

پرس چاپ دستی

ایران

 

2

مواد لازم ومصرفی

 

 

3

کمد

 

4

 

قفسه

 

5

 

میز کار