شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        کارگاه عکاسی      مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نقاشی                                       عکاسی

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  یزدانی                                              عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی : کاردانی عمران  

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

اگراندیسور رنگی

ایرانی

 

2

اگراندیسور سیاه و سفید

ایرانی

 

3

تایمر اگراندیسور دیجیتال

ایرانی

4

 

تایمر زنگدار تاریک خانه

ایرانی

5

 

سه پایه دوربین عکاسی

ایرانی

 

6

میز کار