به نام خدا
 
          اداره آزمایشگاهها و کارگاهها
 
-    وظیفه این اداره طراحی ،راه اندازی و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها و به روز نگه داشتن آنها و انجام تعمیرات و سرویس دستگاهها و تهیه اطلاعات و مشخصات و کارشناسی فنی و نظارت و همکاری در تمامی مراحل خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و تامین و آموزش های تخصصی  پرسنل مربوطه است
-         تعداد آزمایشگاه  و کارگاه در حال حاضر 104 عدد      با زیر بنای    6206 متر مربع
در دانشکده های فنی ومهندسی،علوم پایه،کشاورزی  ،هنر ومعماری،اقتصاد ومدیریت وعلوم انسانی 
-         تعداد کارشناس ،کاردان و تکنسین ها  40   نفر
 برنامه های پیش بینی شده : تا پایان سال 1390
     -    راه اندازی مجتمع کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی در 4 سوله با تعداد 31فضا و زیر بنای          حدود 3500 متر مربع
     -    راه اندازی مجتمع آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی علوم پایه با تعداد 19 فضا و زیر بنای حدود     1600 متر مربع
     -    اجرای 5 گلخانه آموزشی تحقیقاتی