محمد کوثری

متولد 1349

مدرک : لیسانس الکترونیک

تاریخ استخدام : 1374

سمت : رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

سوابق آموزشی :
تدریس دروس فیزیک الکتریسیته , مدارهای الکتریکی و الکترونیکی , سخت افزار کامپیوتر  و تدریس آزمایشگاه های تخصصی برق - الکترونیک (مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - معماری کامپیوتر - مدارهای منطقی - مدارهای مخابراتی - تکنیک پالس - فیزیک الکتریسیته - کارگاه های عمومی - جوش - برق و مدار جریان ) 

سوابق اجرایی :
از سال 1374 تا کنون بعنوان کارشناس آزمایشگاه - سرپرست آزمایشگاه ها و کارگاه ها - رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها