شرح وظایف کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاهها

 

 •  حضور کامل در زمان برگزاری آزمایش
 •  آشنایی و تسلط بر آزمایشگاه یا کارگاه
 •  نظارت و تاکید بر استفاده از وسایل و لوازم ایمنی در موقع کار بادستگاهها و مواد خطرناک
 •  فراهم نمودن مواد و وسایل آزمایشگاهی جهت برگزاری آزمایشگاه
 •  هماهنگی با رییس اداره آزمایشگاهها و مدیر گروه مربوطه جهت تهیه ویا تعمیر تجهیزات
 •  هماهنگی با استاد درس حداقل یک هفته قبل از آزمایش
 •  کمک به دانشجویان در نحوه برگزاری آزمایش
 •  کمک به دانشجویان در نتیجه خوانی آزمایش زیر نظر استاد مربوطه
 •  لیست برداری از وسایل و مواد آزمایشگاهی در پایان هر ترم
 •  ارائه گزارش برگزاری آزمایشگاه در پایان هر ترم به رئیس اداره آزمایشگاهها و مدیر گروه مربوطه
 •  نظارت بر ورود و خروج دانشجویان
 •  نظارت بر نحوه استفاده بهینه و صحیح از مواد و وسایل آزمایشگاهی
 •  نظارت و راهنمایی دانشجویان در جمع آوری نمونه ها
 •  همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم آزمایشگاه
 •  رفع مشکلات درسی آزمایشگاهی دانشجویان به کمک استاد مربوطه
 • نظارت بر کار دانشجویان در ساعات غیر از ساعات کلاس (پروژه )