تركيب شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

رديف
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشکده
1
دکتر کوروس یزدجردی
رئیس شورا
علوم پایه
2
دکتر علی نجفی
دبیر شورا
فنی و مهندسی
3
دکتر محمد رضا اسکندری
عضو شورا
علوم پایه
4
دکتر محمد صادق باقری
عضو شورا
علوم انسانی
5
دکتر نیکزاد منطقی
عضو شورا
اقتصاد و مدیریت
6
دکتر سید محمد حسین حجتی
عضو شورا
فنی و مهندسی
7
دکتر خسرو موحد
عضو شورا
هنر و معماری
8
دکتر شهرام حسامی
عضو شورا
علوم کشاورزی
9
دکتر محمد جواد کاضم زاده پارسی
عضو شورا
فنی و مهندسی
10
خاتون ملاحی
منشي شورا
------