معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

دکتر کوروس یزدجردی

 
  تحصیلات :

    کارشناسی زمين شناسی سال 1369، دانشگاه شيراز ,
    کارشناسی ارشد زمين شناسی ساختاری سال 1374، دانشگاه شهيد بهشتی ,
     دکتری زمين شناسی ساختاری  سال 1380، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

  پست الکترونیکی : 
kyazd@yahoo.com   

  سوابق اجرایی :

  1381 تا 1383 رييس اداره ی هيأت علمی
  1383 تا 1384 رييس دانشکده ی مهندسی
  1385 تا 1390 معاون آموزشی واحد شيراز
  1389 تاکنون دبیر هيأت اجرایی جذب استان فارس  

1390 تاکنون معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز