اهم وظایف حوزه معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه آزاداسلامي شيراز


 
 • نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي واحد
 • برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي داخل و خارج و فرصت ‌هاي مطالعاتي
 • تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌هاي تحقيقاتي درون و برون دانشگاهي
 •  مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و اجراي طرح‌هاي برون دانشگاهي
 •  چاپ كتاب‌هاي اعضاي هيأت علمي
 •  نظارت بر امور كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي
 •  مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
 •  بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویس های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زيرساخت مناسب شبكه­ای جهت ارائه اتوماسیون ­های مختلف ( انتخاب واحداينترنتي ، اداری مالی ، کتابخانه، سرويسﻫﺎی اينترنتي، ...)
 •  برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد
 •  برگزاري همايش‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي، ملی و بین المللی
 • پذيرش دانشجويان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان شیراز
 •  حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي- پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن‌هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان
 •  تهيه برنامه‌هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد
 •  بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌هاي واحد
 •  اجراي سياست‌هاي بودجه‌اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه
 •  ارزيابي كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها
 •  تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌هاي آماري دانشگاه
 • ارزيابي سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد
 •  انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي‌هاي موجود در زمينه‌ برنامه‌هاي دانشگاه
 •  ارائه طرح‌هاي جديد به منظور توسعه كمي و كيفي واحد دانشگاهي
 •  ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليت هاي نحقيقاتي استادان و دانشجويان
 •  حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي
 •  انتشار مجلات علمی معتبر
 •  برگزاري سخنراني هاي علمي هفتگی در سطح دانشکده ها
 • برگزاری كارگاه هاي آموزشي و پژوهشی در سطح واحد و منطقه، برقراری ارتباطات بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا
 • و ...